KVKK Politikası

3N NATURA BİTKİSEL ÜRÜNLER VE ORGANİK GIDA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, 3N NATURA BİTKİSEL ÜRÜNLER VE ORGANİK GIDA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin; ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini de koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verilerin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK´nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK´da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Veri Sorumlusu sıfatıylave KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, sizi; aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz/politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, Veri Sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

3N Natura Bitkisel Ürünler ve Organik Gıda Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi,yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması, işlenmesi ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri, KVKK ve ilgili mevzuata uygun surette gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz merkezineveya şubelerimize fiziki veya telefon aracılığıyla ya da elektronik ortamda internet sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü kayıt, randevu, talep, başvurular, form doldurulması; çağrı merkezlerimiz, internet sitemiz veya e-posta adreslerimiz üzerinden yapılan görüşmeler veya yürütülen yazışmalar; faaliyetlerimize yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar; Şirket merkezimiz veya şubelerimizdeki kamera çekimi; hizmet verdiğimiz yahut hizmet aldığımız grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik edilen firmalar vb. üçüncü kişilerin aracılığı gibi otomatik olan veya olmayan farklı kanallarla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimizin işyeri-çalışan-ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaatleri gereği; işyeri binasına, eklentilerine ve şubelerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görüntülü kayıt yapmaktayız.

2.Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla elde ettiğimiz Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; Bursa Ticaret Sicili nezdinde 110286 sicil numarası ile kayıtlı, 0001-2133-7750-0001 Mersis numaralı, şirket merkezi Tayakadın Mh. Haşim İşcan Cd. No:93 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan 3N Natura Bitkisel Ürünler ve Organik Gıda Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’dir.

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir:
Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen KİŞİSEL VERİ ve ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Buveriler; (1) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (2) veri sahibinin açık rızası, (3)sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (4) Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (5) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (6) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (7) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (8) fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (9) açık rızanızın bulunması şartıyla Şirketimizin yürüttüğü faaliyetlerin, faaliyetleri kapsamındaki raporlamaların, istatistiklerin, planlamaların, uygulamaların yerine getirilmesi için gerekli olmasıhukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenebilmektedir. Kişinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise, ancak kişinin açık rızası veya kamu sağlığının korunması ile kanuni zorunluluklar nedeniyle işlenebilmektedir.

4.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5.Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

3N Natura Bitkisel Ürünler ve Organik Gıda Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, bu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK m.8, m.9 ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

(a)KVKK m.8 ve m.9’un yollamasıyla m.5/2 ve m. 6/3 uyarınca, yukarıda 3 numaralı “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı kısımda belirtilen amaçlarla veya kanuni yükümlülükler gereği; yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, pazarlama/reklam, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketlerine, iş ortaklarına, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına, reklam firmalarına, tedarikçi firmalara, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk/vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlarımıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurumları, mahkemeler, icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir;

(b)KVKK m.8 ve m.9’un yollamasıyla m.5/1 ve m.6/2 kapsamında açık rızanızın alınması şartıyla,yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, pazarlama/reklam, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketlerine, iş ortaklarına, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına, reklam firmalarına, tedarikçi firmalara, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk/vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlarımıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurumları, mahkemeler, icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir.

Ayrıca, Şirketimizin tamamının, bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) başka bir kişiye devrihalinde,açık rızanıza ve/veya kanunda öngörülen şartlara istinaden Kişisel Verileriniz; devralan kişilere ve bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılmasıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devralan taraf, varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi Veri Sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

6.Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca 3N NATURA BİTKİSEL ÜRÜNLER VE ORGANİK GIDA SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak;
(a)Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f)Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g)Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h)İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
(i)Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi;Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen e-posta adresimize göndereceğinize-posta ile veya güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak aşağıda belirtilenkayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize yahut ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla yine aşağıda yer alan posta adresimize teslim edebilirsiniz. Talebinize ilişkin başvuruda; (1) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (4) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, (5) Talep konusu bulunmalı ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirketimiz tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: Tayakadın Mh. Haşim İşcan Cd. No :93 Osmangazi/BURSA
E- posta adresi: info@wiltlife.com
Telefon numarası: 0 224 222 05 25
Kep adresi: 3nnatura@hs03.kep.tr

İletişim Bilgilerimiz
  • Tayakadın Mh. Haşim İşcan Cd. No: 93 Osmangazi/BURSA
  • 0 224 222 05 25
  • 0542 578 89 29
  • info@wiltlife.com
E-Bültene Kaydolun
Kampanyalardan ilk sizin haberiniz olsun.
blog
Bize Yazın...
Merhaba,
Wiltlife olarak size hizmet sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?